Win7 SP1语言包微软官方下载地址及使用方法

情形一:如果您的系统版本是企业版、旗舰版,可以在Windows update中检测语言包按照提示下载安装即可。如果觉得Windows update不方便的话,可以在本文第二部分中下载所需的语言包,下载完毕后双击 .exe 可执行文件就可以安装语言包。

 

安装完成之后切换显示语言的方法:在开始菜单左下角的搜索框中输入“语言”作为关键字,并从搜索结果中选择“更改显示语言”,随后可以看到更改界面。在“选择显示语言”下拉菜单中,列出了本机安装的所有语言包,从中选择要使用的语言,并单击“确定”,注销并重新使用该帐户登录后,Windows界面就会显示 为所选语言。

情形二:如果您的系统版本为入门版,家庭普通版,家庭高级版,专业版,由于微软的限制不能使用语言包。只能通过下面两种方法实现语言切换。

方法1:将系统升级为旗舰版。再按照情形1所描述的步骤安装语言包。升级方法:

如果您的电脑是预装正版Win7的话(电脑上应贴有与所装系统版本一致的Win7标签,正版标签,机箱侧面或笔记本背部应贴有COA密钥标签),那么可使用一枚OEM key直接升级系统。有效的旗舰版OEM key有(不区分品牌,不区分32,64位):

6K2KY-BFH24-PJW6W-9GK29-TMPWP
FJGCP-4DFJD-GJY49-VJBQ7-HYRR2
2Y4WT-DHTBF-Q6MMK-KYK6X-VKM6G
49PB6-6BJ6Y-KHGCQ-7DDY6-TF7CD
VQ3PY-VRX6D-CBG4J-8C6R2-TCVBD
YJJYR-666KV-8T4YH-KM9TB-4PY2W
342DG-6YJR8-X92GV-V7DCV-P4K27
MHFPT-8C8M2-V9488-FGM44-2C9T3

方法2:如果不想升级系统,则需要借助Vistalizator这款工具强迫安装。

首先需要在第二部分中下载所需的语言包。然后下载→Vistalizator,下载后运行该工具。单击右侧的“Add languages”按钮,并选择要使用的语言包文件。注意,此处可选择exe/cab/mlc格式的语言包文件,而通过上文获得的语言包都是exe格 式。选择要安装的语言包后(此处可多选,同时选中多个语言包),稍等片刻,软件就会列出所选语言包的详细信息。

选中要安装的语言包,然后单击右侧的“Install language”按钮,随后请耐心等待程序将所有操作都执行完毕,这一过程可能需要一段时间。

在安装完毕后,该工具会询问是否使用新安装的语言包作为默认语言,此时请根据实际需要进行选择。由于专业版/家庭版Windows本身不提供用于切换语言 的设置界面,因此如果选择否,或者以后希望切换使用不同语言,则还需要再次运行该工具,从已安装的语言列表中选择要使用的语言,然后单击右侧的 “Change language”按钮,切换为使用该语言界面。

 

Win7 SP1语言包下载                                                                                    

注:本文列举了适用于Win7 SP1的语言包,其他版本语言包请前往这里下载
Download Official 32-bit (x86) Windows 7 SP1 MUI Language Packs
(适用于32 Windows 7 SP1 的多国语言包微软官方下载地址 ):

Arabic(阿拉伯语): windows6.1-kb2483139-x86-ar-sa_5add6e4a36127029d431ba98d99708c44ef9b53f.exe
Bulgarian(保加利亚语): windows6.1-kb2483139-x86-bg-bg_a8a5013e477366119cfdc5fbda43b904755db450.exe
Chinese (中文简体):windows6.1-kb2483139-x86-zh-cn_ae61ea226215f96fc95be33201ffc96755ac7eb5.exe
Chinese (繁体香港):windows6.1-kb2483139-x86-zh-hk_411a6bb68728f12f5ced712d9a33fee9ebe0b0b3.exe
Croatian(克罗地亚语): windows6.1-kb2483139-x86-hr-hr_685e217ce007af8005db4726087893d04e19dade.exe
Czech(捷克语): windows6.1-kb2483139-x86-cs-cz_bb5061f4bd24437dd31a3714e1b54318ced7e63a.exe
Danish(丹麦语): windows6.1-kb2483139-x86-da-dk_67fecaab0a940e2e537bc8dcd8a9ebb8ab4ed102.exe
Dutch(荷兰语): windows6.1-kb2483139-x86-nl-nl_b7e1c3046b218fb45a665ab5f5ed8a5ea8125760.exe
English(英语):windows6.1-kb2483139-x86-en-us_783d6dd59e2ec8fb0995a059c9c121795bde46c8.exe
Estonian(爱沙尼亚语): windows6.1-kb2483139-x86-et-ee_d0f798de315b696bf560b559f6f90064687c0b7b.exe
Finnish(芬兰语): windows6.1-kb2483139-x86-fi-fi_5259ca6a22a981dbdee352dde5b8e65c2fddd407.exe
French(法语): windows6.1-kb2483139-x86-fr-fr_f57427487dfc2f49da67cac22480ab1f48983d22.exe
German(德语): windows6.1-kb2483139-x86-de-de_acb9b88b96d432749ab63bd93423af054d23bf81.exe
Greek(希腊语): windows6.1-kb2483139-x86-el-gr_5aeecda7e1d689a083975128901da8156751dfc5.exe
Hebrew(希伯来语): windows6.1-kb2483139-x86-he-il_1849d14777a76c7c5b4ef766490dccc8aed5c56b.exe
Hungarian(匈牙利语): windows6.1-kb2483139-x86-hu-hu_a7a5af62c59ab7a4e8cb0f21242b42606b95195b.exe
Italian(意大利语): windows6.1-kb2483139-x86-it-it_1d54a8d0047674fc1b5b6f41292a0074d9fe3cc5.exe
Japanese(日语):windows6.1-kb2483139-x86-ja-jp_bc46078938ae9129c7ce86a9c176fa517e4c0a3d.exe
Korean(朝鲜语): windows6.1-kb2483139-x86-ko-kr_18f213428cc6fde96d8c76c6dd91446348e86ce6.exe
Latvian(拉托维亚语): windows6.1-kb2483139-x86-lv-lv_97b58149699a2e8b02bd7cac720ac0795b51c98b.exe
Lithuanian(立陶宛语): windows6.1-kb2483139-x86-lt-lt_297c5ee6e98ab646b14f1492716b67cc0970fcd8.exe
Norwegian(挪威语): windows6.1-kb2483139-x86-nb-no_5bd6fc76ad54b7a232d4ceb4a5f5c7c366bf90b6.exe
Polish: windows6.1-kb2483139-x86-pl-pl_c460a8c1392d7f3d35d1c0b37e56017d3552d245.exe
Portuguese (Brazil): windows6.1-kb2483139-x86-pt-br_6e1d337b2fd56669d461e82601aa51004fecbd24.exe
Portuguese (Portugal): windows6.1-kb2483139-x86-pt-pt_5cc92ef98ed177b2f6bbae3a0420ee2f12764fab.exe
Romanian: windows6.1-kb2483139-x86-ro-ro_d8d9b2b4c5c457fe6a7dcb09a5f645cfe77cc30c.exe
Russian: windows6.1-kb2483139-x86-ru-ru_6532a8f36ad7d15277d5d60da92555f0fbee4daa.exe
Serbian (Latin): windows6.1-kb2483139-x86-sr-latn-cs_e3d9acfcc9f608cf7687bd3b5ee7f0d9658b7bc9.exe
Slovak: windows6.1-kb2483139-x86-sk-sk_4c7b17a6cb292b09bede4c8731ad4f24cd09ab2a.exe
Slovenian: windows6.1-kb2483139-x86-sl-si_de7f366819e1c12954557e3e65b7c0f059f49b67.exe
Spanish: windows6.1-kb2483139-x86-es-es_6aef75f7d83edaabc2a921a6b157cc7005628286.exe
Swedish: windows6.1-kb2483139-x86-sv-se_bd65af75e8995bd865d93c8d8c8a35091499083f.exe
Thai: windows6.1-kb2483139-x86-th-th_8248f2b209d65a39ddaeb36e1782fcc0f6664f73.exe
Turkish: windows6.1-kb2483139-x86-tr-tr_228dfa5fbaa4606b17f93d6fcd51c8c85c0f1fd3.exe
Ukrainian: windows6.1-kb2483139-x86-uk-ua_7f01db99ad2b2d41598bfc71aaa9bd4be04b6369.exe

Download Official 64-bit (x64) Windows 7 SP1 MUI Language Packs
(适用于64Windows 7 SP1的多国语言包微软官方下载地址):

Arabic: windows6.1-kb2483139-x64-ar-sa_f07f2cc7b55b17076eebceea2c2c2826b08b8f63.exe
Bulgarian: windows6.1-kb2483139-x64-bg-bg_e4c9392592ed2d4a8c7ec68270b5140430df197a.exe
Chinese (Simplified):windows6.1-kb2483139-x64-zh-cn_2c1884b4fdf6c8e91986369d88bbcaae01c6f187.exe
Chinese (Traditional):windows6.1-kb2483139-x64-zh-hk_285282b1e2f750eeed91466918443b657968d977.exe
Croatian: windows6.1-kb2483139-x64-hr-hr_e7c6d648436d81466af331ab1ece07dd22be5fda.exe
Czech: windows6.1-kb2483139-x64-cs-cz_1ea5b71d701e2480017b464b6560a2987e0d8971.exe
Danish: windows6.1-kb2483139-x64-da-dk_d753d19cc1a0fe95aef21548193393c04a6a8024.exe
Dutch: windows6.1-kb2483139-x64-nl-nl_12c90c70d408b08f51f500d6e974878a5d662398.exe
English:windows6.1-kb2483139-x64-en-us_9b9c8a867baff2920507fbf1e1b4a158572b9b87.exe
Estonian: windows6.1-kb2483139-x64-et-ee_b4fd94f6e461e21b7eec54d1e379e2807861aea2.exe
Finnish: windows6.1-kb2483139-x64-fi-fi_223465e1b382484d1d82f8f2ccfcd9ed2f902c76.exe
French: windows6.1-kb2483139-x64-fr-fr_0f18e2a244dd9ff04664112a82776d2bd2177798.exe
German: windows6.1-kb2483139-x64-de-de_4f4ce6bd38530b4a02199172863b21a0cba13773.exe
Greek: windows6.1-kb2483139-x64-el-gr_583791fea2fea71725388a746844d5be6488ca45.exe
Hebrew: windows6.1-kb2483139-x64-he-il_617029400059f0847d7d90d4da673ae4ed43ebd9.exe
Hungarian: windows6.1-kb2483139-x64-hu-hu_1c298d99baf7af3d830dcd1e2632eeb65d7ee395.exe
Italian: windows6.1-kb2483139-x64-it-it_6d8223c065d6974d833d0eaa162f3ceb7680850f.exe
Japanese: windows6.1-kb2483139-x64-ja-jp_aeaf7e9b0b6c2173bf757330017a7f655f1f8715.exe
Korean: windows6.1-kb2483139-x64-ko-kr_0ea76f748e3d5309d568147ad1337b2664090944.exe
Latvian: windows6.1-kb2483139-x64-lv-lv_3919fb044a307144f1fc55cf4313aff45cde9a46.exe
Lithuanian: windows6.1-kb2483139-x64-lt-lt_c894f0a591735553ba68f9fb94b1b85133ca922c.exe
Norwegian: windows6.1-kb2483139-x64-nb-no_78df68604970041a6337b4058a3e5339f79e50b4.exe
Polish: windows6.1-kb2483139-x64-pl-pl_24d00a966a7a75132c3af5627634483d3e2d01e7.exe
Portuguese (Brazil): windows6.1-kb2483139-x64-pt-br_f8035731c55d774c95c7c673aedfd42d52479294.exe
Portuguese (Portugal): windows6.1-kb2483139-x64-pt-pt_78485491088298110a3e78b7a5f95e55ff7808df.exe
Romanian: windows6.1-kb2483139-x64-ro-ro_6e7a63541f2cb534dab3db719330fee5cfbb4e0f.exe
Russian: windows6.1-kb2483139-x64-ru-ru_0587eb296a2f04e0d3699650d39b53ee18b97a79.exe
Serbian(Latin):windows6.1-kb2483139-x64-sr-latn-cs_5f487007933585def54c67087895e74e25e699a9.exe
Slovak: windows6.1-kb2483139-x64-sk-sk_f1fb8a395d7d656649830f4f06496a5311ad572a.exe
Slovenian: windows6.1-kb2483139-x64-sl-si_84606ed6bc061c72f756bbc061621b490fb761f7.exe
Spanish: windows6.1-kb2483139-x64-es-es_fdbdf4061b960324efb9eedf7106df543ed8ce33.exe
Swedish: windows6.1-kb2483139-x64-sv-se_81051fe3083afdb4f2d1d23752c587de9bb35025.exe
Thai: windows6.1-kb2483139-x64-th-th_dc9c0cc12ae488ed3e8dcaecb4392eef91ec213b.exe
Turkish: windows6.1-kb2483139-x64-tr-tr_07e7e3b34426fe68be813e911d3843b941a268b7.exe
Ukrainian: windows6.1-kb2483139-x64-uk-ua_1ca449545a2bcfdeeed6080768186fc29f163504.exe

Leave a comment

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注